Informace o nás

     Naše pracoviště pokračuje v kontinuální linii poskytování logopedické péče v Přerově již od r. 1946.

     Navazujeme na erudovaný široký záběr  PhDr. Vlasty Krpcové v oblasti klinické logopedie a surdopedie.

     V roce 1994 vzniká nestátní zdravotnické zařízení Ambulance klinické logopedie, Na Loučkách 3, Přerov, které je v dnešní době zastoupeno PaedDr. et Bc. Evou Strykovou  a dalšími pracovníky.

     V roce 1995 získáváme statut - " akreditované pracoviště" č. 1/95 - (akreditace udělena Asociací klinické logopedie v ČR dle vyhlášky MZ č. 77/1981 Sb. § 19, § 45). Od roku 2006 pracovníci získali Registraci MZ ČR. Pracoviště se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí  v celé šíři komunikačních, jazykových a řečových obtíží dětí a dospělých (specifické vývojové poruchy artikulace, poruchy výslovnosti, neurovývojové poruchy- např.vývojová dysfázie, afázie, mutismus, balbuties, tumultus sermonis, dysartrie, palatolalie, MO, poruchy autistického spektra, poruchy řeči u postižení sluchu nebo jako následek traumat).

     Specifikou pracoviště je odborná a společenská problematika dětí a dospělých se sluchovým postižením ( letní dětské psychorehabilitační pobyty a pobyty pro dospělé, organizace besed pro uživatele sluchadel, sociální a poradenská sféra, kurzy komunikace s využitím AAK a odezírání) a konzultace v oblasti projevu hlasových profesionálů.

Našimi smluvními partnery jsou všechny současné zdravotní pojišťovny.

     Ambulance spolupracuje a je v kontaktu s dalšími odbornostmi ve zdravotnictví (foniatrie, ORL, pediatrie, psychologie a psychiatrie, plastická chirurgie, fyzioterapie, klinická neurofyziologie,neurologie, EEG a epileptologie, stomatologie, genetika), školství (PdF UP, pedagogickopsychologické poradenství, speciálněpedagogická centra, středisko integrace menšin) a sociální sféře (domovy pro osoby se zdravotním postižením, Kroužek sluchově postižených Přerov, Audiohelp ,z.s., Sdružení osob po CMP, Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, ARPZPD v ČR, FRPSP, specifické poradenství) a médiích (Internetporadna z.s., Český rozhlas).


Kontakt

Ambulance klinické logopedie Přerov

PaedDr. et Bc. Eva Stryková

Na Loučkách 3 Přerov
750 02 Přerov


+420 581 202 520